0 %

มาร่วมกันหาคำตอบ "พฤติกรรมแบบไหนคือการเหยียดรสนิยมทางเพศ"

ร่วมเป็นสวนหนึ่งของการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการเหยียดรสนิยมทางเพศและการสนับสนุนรสนิยมทางเพศ(นอกเหนือจากชายรักหญิงและหญิงรักชาย)ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อหาคำตอบว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เราในฐานะคนคนหนึ่ง ที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะเพื่อนร่วมโลก

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมหาความชัดเจนได้ผ่านการทำแบบสำรวจนี้ หากท่าน...

 • เป็น LGBQ หรือ มีรสนิยมทางเพศที่ไม่ใช่ชายรักหญิงหรือหญิงรักชาย และไม่ใช่กลุ่มคนข้ามเพศ
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ขอให้ท่านอ่านข้อคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของท่านมากที่สุด ซึ่งคำตอบนั้นไม่มีถูกหรือผิด ข้อมูลคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและเป็น anonymous และนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลเป็นภาพรวม แล้วตีพิมพ์งานวิจัยนี้ในฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รวมทั้งเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จะมีเพียงผู้วิจัยเท่านั้น
แบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น 71 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ประกอบไปด้วย

 • ข้อคำถามด้านการเหยียดรสนิยมทางเพศ (LGBQ Microaggression) จำนวน 44 ข้อ
 • ข้อคำถามด้านการสนับสนุนรสนิยมทางเพศ (LGBQ Microaffirmation) จำนวน 20 ข้อ
 • ข้อคำถามส่วนบุคคลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Information) จำนวน 7 ข้อ

คำจำกัดความ (Definition)

 • การเหยียดรสนิยมทางเพศ (LGBQ Microaggression) คือ พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ที่มีเนื้อหาทางลบ ดูถูก ดูหมิ่น หรือสบประมาทคนหรือกลุ่มคนLGBQ อาจสื่อสารด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ บางครั้งข้อความมีความกำกวมต้องอาศัยการตีความของผู้รับสาร
 • การสนับสนุนรสนิยมทางเพศ (LGBQ Microaffirmation) คือ พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ที่สนับสนุน เชื่อมั่น และยอมรับคนหรือกลุ่มคนLGBQ
 • รสนิยมทางเพศ(Sexual Orientation) คือ ความสนใจ ความชอบ ความรักโรแมนติก แรงดึงดูดทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่น
 • LGBTQ+ คือ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ เลสเบี้ยน เกย์ ไบ ตุ๊ด ทอม ดี้ กะเทย ทรานส์ คนที่ไม่สนใจเรื่องเพศ(asexual) และ คนที่อยู่ในช่วงค้นหารสนิยมทางเพศ(questioning)
 • LGBQ คือ กลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศที่ไม่ใช่ชายรักหญิงหรือหญิงรักชาย ได้แก่ (L-Lesbian)เลสเบี้ยน ทอม ดี้ (Gay)เกย์ ตุ๊ด (Bisexual)ไบ (Q-Queer)คนที่ไม่ได้มีรสนิยมทางเพศแบบชายรักหญิงหรือหญิงรักชาย และ(Q-Questioning)คนที่อยู่ในช่วงค้นหารสนิยมทางเพศ โดยไม่รวมถึง(T-Trans ทรานส์)คนข้ามเพศ
 • Lesbian คือ เลสเบี้ยน หรือคนที่เป็นหญิงรักหญิง (รวมทั้ง ทอม ดี้)
 • Gay คือ เกย์ หรือคนที่เป็นชายรักชาย (รวมทั้งผู้ที่นิยามตนเองว่าเป็น ตุ๊ด กะเทย(แต่ไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง))
 • Bisexual คือ ไบ หรือคนที่ชอบได้มากกว่า 1 เพศ ทั้งเพศชาย หญิง หรือเพศอื่นๆ
 • Transgender คือ ทรานส์ หรือคนข้ามเพศ โดยมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ทั้งชายข้ามเพศและหญิงข้ามเพศ เช่น เกิดเป็นเพศชายแต่รับรู้ว่าตนเองเป็นผู้หญิง หรือ เกิดเป็นเพศหญิงแต่รับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ชาย
 • Queer คือ เควียร์ หรือ คนที่มีรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมที่มีแค่ชายหรือหญิง

หากท่านเป็น LGBQ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในประเทศไทย และยินยอมเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ กรุณากดปุ่ม ยินยอมเข้าร่วมและเริ่มทำแบบสอบถาม

หมายเหตุ: หากท่านใดพบเจอคำหรือข้อความที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจสามารถ email ติดต่อที่ผู้วิจัยด้านล่างได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่มีเจตนาที่จะเหยียดใดๆทั้งสิ้น แต่ทำเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อคนที่มาจากหลากหลายสังคม

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ผู้วิจัย